fbpx

Umowa licencyjna użytkownika końcowego VINTCER

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego firmy VINTCER (niniejsze „Warunki”, „Warunki świadczenia usługi” lub „Umowa”) zawiera warunki regulujące świadczenie naszej Usługi (zdefiniowanej poniżej), Platformy (zdefiniowanej poniżej). ) oraz korzystania z Serwisu i/lub jego produktów tj. http://www.vintcer.com.

Ważny

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta, a niniejszy Regulamin (zwany dalej „Umową”) reguluje stosunki pomiędzy firmą VINCER w imieniu SABERLING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED, z Reg. U74999HR2016PTCO65155 (dalej jako „Spółka”) oraz użytkownikiem (osoba fizyczna lub prawna) (dalej jako „Klient”) serwisu www.vintcer.com (dalej jako „Serwis”).

PROSZĘ ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI USŁUGI PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY I/LUB USŁUG, PONIEWAŻ WPŁYWAJĄ NA TWOJE PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI USŁUG LUB JAKIEKOLWIEK Z WYTYCZNYCH, MUSISZ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG.

1. Kwalifikowalność

Vintcer oferuje swoje Usługi swoim Użytkownikom. Ma całkowitą swobodę co do tego, czy akceptuje konkretnego kandydata lub witrynę do udziału w jakiejkolwiek Usłudze. Nie ograniczając powyższego, korzystanie i członkostwo w Usługach jest nieważne, jeśli jest zabronione. Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że:

  • (a) jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia warunków, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług; oraz
  • (b) Jeśli używasz lub tworzysz Witrynę na lub za pośrednictwem Vintcer.com jako przedstawiciel firmy lub osoby prawnej:
  • oświadczasz, że masz uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu tej firmy lub podmiotu, oraz
  • Zgadzasz się, że terminy „ty” i „twoje” w niniejszej Umowie odnoszą się do Twojej firmy lub osoby prawnej; oraz
  • Wszystkie przesłane informacje rejestracyjne są zgodne z prawdą iw pełni dokładne; oraz
  • Zachowasz dokładność takich informacji; oraz
  • Masz co najmniej 13 lat; oraz
  • Korzystanie z Usług nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

 

  Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Twoje konto i Witryna (jeśli dotyczy) mogą zostać usunięte, a Twoje członkostwo może zostać wypowiedziane bez powiadomienia, jeśli według naszego wyłącznego uznania podejrzewamy, że naruszasz którekolwiek z powyższych postanowień.

  2. Usługi płatne

  Niektóre Usługi oferowane na VINTCER.COM wymagają uiszczenia opłat („Usługi płatne”). Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w Usługach płatnych, zgadzasz się uiścić wszystkie obowiązujące opłaty w związku z wybranymi przez Ciebie Usługami płatnymi, zgodnie z dalszym opisem w niniejszym dokumencie.

  Upoważniasz firmę VINTCER do kierowania wszelkich zapytań, które uzna za konieczne w celu weryfikacji konta i informacji finansowych podanych podczas rejestracji w takich płatnych usługach, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, według naszego uznania.
  Vintcer zastrzega sobie prawo do zmiany swoich stawek w dowolnym momencie, publikując zmienione stawki na VINTCER.COM bez wcześniejszego powiadomienia.

   

  3. Hasło

  Stając się członkiem lub twórcą strony internetowej, zostaniesz również poproszony o wybranie hasła do swojego konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta.

  Zgadzasz się nie używać konta, nazwy użytkownika ani hasła innego Użytkownika w żadnym momencie ani nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim ani nie robić niczego innego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Twojego konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta lub jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa i rozumiesz, że zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom, które nadużywają kont i członkostwa na vintcer.com.

  Ponadto przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie w wyniku nieuprawnionego korzystania z Twojego konta i/lub Witryny oraz że będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty i/lub straty poniesione przez nas lub przez osobom trzecim z powodu takiego nieuprawnionego użycia.

   

  4. Kontrola danych użytkownika i zawartości strony internetowej

   

  Kontrolujesz Strony internetowe, które tworzysz za pomocą Usług, a VINTCER nie rości sobie żadnych praw własności do żadnego tekstu, plików, obrazów, zdjęć, filmów, dźwięków, utworów muzycznych, komentarzy, rekomendacji, forów, list, logo, znaków towarowych, postów, wiadomości, tagi, dzieła autorskie, animacje lub jakiekolwiek inne prace lub autorstwo dodane lub przesłane wraz z którymkolwiek z powyższych (łącznie „Treść”) opublikowanym przez Ciebie lub przez Odwiedzających lub Członków Twoich Witryn.

  Dlatego I VINTCER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści znajdujące się w Twojej Witrynie, a VINTCER nie ma obowiązku monitorowania takich Treści ani Twojej Witryny. W związku z tym jesteś odpowiedzialny za usunięcie wszelkich takich Treści, które naruszają niniejsze Warunki świadczenia usług lub obowiązujące prawo, oraz za zapewnienie zgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i obowiązującym prawem.

  Odwiedzając lub stając się Członkiem Witryny utworzonej za pomocą Usług, zgadzasz się, że Treści i informacje, które podajesz podczas procesu rejestracji (w tym adres e-mail) oraz inne interakcje z Witryną, mogą być dostępne dla Twórcy Witryny i ich upoważnionych przedstawicieli i administratorów.

  Podobnie, dodając lub korzystając z usługi świadczonej przez jednego z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych, zgadzasz się, że Treści i informacje, które Ty lub Odwiedzający lub Członkowie Twojej Witryny dostarczasz w interakcjach z Twoją Witryną, jak również ta usługa, mogą być dostępne przez odpowiedni oddział lub partner biznesowy oraz ich upoważnieni przedstawiciele.

  Wymagamy od Twórców Witryny, podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych poszanowania Twoich ustawień prywatności i naszych wytycznych dotyczących prywatności, ale Twoja umowa z tym podmiotem stowarzyszonym lub partnerem biznesowym Witryny będzie kontrolować sposób, w jaki mogą oni korzystać z udostępnianych im Treści i informacji.

  NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ USTAWIENIA PRYWATNOŚCI, WARUNKI I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI TEJ STRONY LUB USŁUGI PRZED INTERAKCJAMI Z TAKĄ STRONĄ STOWARZYSZONĄ LUB PARTNEREM BIZNESOWYM.

  Należy pamiętać, że firma VINTCER nie może zagwarantować, że takie osoby trzecie spełnią swoje wymagania umowne, a firma VINTCER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich ani za egzekwowanie jakichkolwiek umów, które takie osoby trzecie mogą zawrzeć z Tobą lub z nami.

  Jako Twórca Serwisu, Ty oraz Twoi upoważnieni przedstawiciele i administratorzy będziecie mieli dostęp do adresu e-mail Członków Państwa Serwisu, wraz z pewnymi informacjami, Treścią oraz danymi dostarczonymi lub zebranymi podczas ich rejestracji i korzystania z Państwa Serwisu („Członek Serwisu Dane"). VINTCER może również zapewnić dostęp do niektórych danych Odwiedzających, które zbieramy w ramach naszych Usług (łącznie z Danymi Członka Witryny i innymi danymi, które zbierasz, „Dane użytkownika”).

  Zgadzasz się na posiadanie polityki prywatności lub w inny sposób wyjaśniasz swoim Odwiedzającym i Członkom, jakie Dane użytkownika zamierzasz wykorzystać i w jaki sposób będziesz używać, wyświetlać lub udostępniać te dane. Ponadto zgadzasz się, że między Tobą a VINTCER, z zastrzeżeniem niniejszej Umowy i praw każdego Użytkownika:

  • VINTCER posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do zebranych przez nas Danych użytkownika oraz
  • posiadasz wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, do zebranych przez Ciebie Danych Użytkownika.

  4. Obowiązek Ochrony Danych Użytkownika

  Jeśli gromadzisz lub uzyskałeś dostęp do Danych użytkownika, niniejszym zgadzasz się nie wykorzystywać, wyświetlać ani udostępniać Danych użytkownika w sposób niezgodny z ustawieniami prywatności Użytkownika, naszymi Warunkami świadczenia usług i Wytycznymi oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Niniejszym zgadzasz się ponadto, że Twoje wykorzystanie i ujawnienie Danych użytkownika będzie w rozsądny sposób chroniło prawa każdego Użytkownika i w żadnym wypadku nie będziesz przestrzegać standardów prywatności i poufności w związku z wykorzystywaniem i ujawnianiem Danych użytkownika, które są mniej rygorystyczne niż określone standardy w naszych wytycznych dotyczących prywatności.

  5. Prawa własności do treści

  Wyświetlając lub publikując/publikując jakiekolwiek Treści w Usługach lub za ich pośrednictwem, niniejszym udzielasz firmie VINTCER ograniczonej licencji na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, tworzenie list informacji dotyczących, edytowanie, tłumaczenie i

  tworzyć dzieł pochodnych takich Treści, w całości lub w części, w dowolnej formie, mediach lub technologii, znanych lub opracowanych w przyszłości do użytku w związku z Usługami. Bez tej licencji firma VINTCER nie byłaby w stanie świadczyć Usług.

  Licencja, którą udzielisz firmie VINTCER jest niewyłączna, w pełni opłacona i wolna od opłat licencyjnych, zbywalna i podlegająca sublicencjonowaniu oraz na całym świecie. O ile nie udostępniłeś swojej Treści innym osobom, a oni jej nie usunęli, niniejsza licencja wygasa w momencie, gdy usuniesz Treści z Usług, ale rozumiesz i zgadzasz się, że Twoje Treści mogą nadal pojawiać się na VINTCER.COM lub Witrynach po usuniesz je z Usług, część Treści może pozostać na stronach przechowywanych w pamięci podręcznej przez osoby trzecie, włączona do kanałów RSS, profili użytkowników lub innych funkcji lub zarchiwizowana na serwerach.

  Kiedy publikujesz jakąkolwiek Treść w Witrynie, zapewniasz Twórcy Witryny, innym Członkom tej Witryny lub ogółowi społeczeństwa pozwolenie na przeglądanie i korzystanie z Twojej Treści w zależności od ustawień i zasad prywatności witryny internetowej, i nie będziesz mieć żadnych roszczeń przeciwko nas w odniesieniu do takiego wykorzystania.

  Usługi firmy VINCER zawierają Treści Użytkowników i innych licencjodawców firmy VINCER. Z wyjątkiem Treści opublikowanych przez Ciebie, nie możesz kopiować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, nadawać, archiwizować, przesyłać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, dekompilować, odtwarzać wstecznie, próbować uzyskać dostęp do kodu źródłowego, tworzyć prac pochodnych, wypożyczać lub sprzedawać wszelkie Treści pojawiające się w Usługach lub za ich pośrednictwem bez zgody właściciela Treści.

  Witryna VIINTCER może zawierać linki i treści stron trzecich, które nie są przez nas kontrolowane ani nie są naszą własnością, w tym między innymi podmioty stowarzyszone lub partnerzy biznesowi IVINTCER. Niniejszym potwierdzasz, że nie sprawujemy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub działania jakiejkolwiek strony trzeciej, a Ty nie będziesz mieć wobec nas żadnych roszczeń z tytułu takich treści i/lub działań.

   

   

  6. Opublikowane treści

  Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu publikowania, rozpowszechniania lub komunikowania jakichkolwiek obscenicznych, lubieżnych, nadmiernie agresywnych, napastliwych, erotycznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia treści. Pomimo tego zakazu, treści przekazywane przez innych Użytkowników mogą zawierać niedokładne, nieodpowiednie, obraźliwe lub o charakterze jednoznacznie seksualnym materiały, produkty lub usługi, a VINTCER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten materiał. Jeśli dowiesz się o niewłaściwym korzystaniu z Usług, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

  Nie zakładając na to żadnego zobowiązania, firma Vintcer może usunąć dowolną Treść lub zawiesić dowolną Witrynę lub konto z nią powiązane, które w wyłącznym osądzie firmy Vintcer naruszają niniejszą Umowę lub mogą być obraźliwe lub niezgodne z prawem lub naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwo każdej osoby. Vintcer nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Usług pod kątem nieodpowiednich Treści lub zachowań. Jeśli w jakimkolwiek momencie, vintcer zdecyduje się, według własnego uznania, monitorować Usługi, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za Treści, nie ma obowiązku modyfikowania lub usuwania jakiejkolwiek nieodpowiedniej Treści, ani nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika przesyłającego takie Treści .

  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w lub za pośrednictwem którejkolwiek z Usług oraz wszelkie materiały lub informacje, które przekazujesz innym Użytkownikom, a także za swoje interakcje z innymi Użytkownikami. Vintcer nie popiera i nie ma kontroli nad Treścią. Treści nie muszą być sprawdzane przez firmę Vintcer przed opublikowaniem i niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub zasady firmy Vintcer. Vintcer nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Treści lub dokładności i wiarygodności Treści lub jakichkolwiek materiałów lub informacji, które przekazujesz lub otrzymujesz od innych Użytkowników. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe odnosi się również do linków do Treści hostowanych na stronach internetowych osób trzecich oferowanych przez Vintcer.com.

   

   

  7. Zabronione treści i działania

  Poniżej znajduje się częściowa lista rodzajów Treści i działań, które są zabronione w dowolnej Witrynie i podczas korzystania z Usług. Vintcer zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia, odmowy opublikowania lub usunięcia wszelkich opublikowanych przez Ciebie postów (w tym prywatnych wiadomości) lub do ograniczenia lub zablokowania dostępu do wszystkich lub dowolnej części Usług w dowolnym momencie, z lub bez wcześniejsze powiadomienie i bez odpowiedzialności, jeśli uważamy, że naruszasz to postanowienie.

  Vintcer ponadto zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza to postanowienie, w tym między innymi do zgłoszenia tego organom ścigania i pełnej współpracy z nimi.

  Zabronione treści i działania obejmują między innymi Treści lub działania, które według wyłącznego uznania firmy Vintcer:

  • ingeruje, zakłóca, utrudnia lub tworzy nadmierne obciążenie Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami;
  • może stanowić lub przyczynić się do przestępstwa lub czynu niedozwolonego;
  • przekazuje wszelkie informacje lub treści, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych, lub w inny sposób narusza lub narusza prawa innych osób;
  • angażuje się w niezgodny z prawem marketing wielopoziomowy, taki jak piramida;
  • są nielegalne, wprowadzające w błąd, szkodliwe, złośliwe, nienawistne, zawierające groźby, zastraszające, nękające, dyskryminujące, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, poniżające inne osoby (publicznie lub w inny sposób), oszczercze, pornograficzne lub zawierające nagość, drastyczną lub nieuzasadnioną przemoc ;
  • polega na wysyłaniu lub publikowaniu w inny sposób nieautoryzowanych komunikatów handlowych (takich jak spam);
  • pozyskuje lub publikuje dane osobowe od innych Użytkowników lub świadomie zbiera jakiekolwiek informacje od osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia;
  • zabiega o dane logowania lub uzyskuje dostęp do konta należącego do kogoś innego;
  • dokonuje zautomatyzowanego korzystania z systemu, np. za pomocą skryptów, botów, pająków lub scraperów, do wysyłania wiadomości, logowania się na konta lub zbierania Treści lub informacji Użytkowników;
  • ułatwia lub zachęca do naruszania niniejszych Warunków świadczenia usług.

   

  8. Interakcja z osobami trzecimi

  UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE LICENCJI I OGRANICZEŃ MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO KAŻDEGO ELEMENTU TREŚCI, KTÓREGO UMIESZCZASZ, KOPIUJESZ, UZYSKASZ LUB UŻYWASZ (W TYM TREŚCI OSÓB TRZECICH). WARUNKI TAKIEJ LICENCJI I OGRANICZENIA.

  Ponadto zgadzasz się przestrzegać polityki antyspamowej NameCheap, ponieważ NameCheap jest naszym partnerem w odniesieniu do dostarczonych Ci domen. NameCheap i/lub Vintcer zastrzegają sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich działań przeciwko każdemu, kto według naszego lub wyłącznego uznania NameCheap (jeśli dotyczy) narusza politykę antyspamową NameCheap lub niniejsze Warunki świadczenia usług, w tym między innymi natychmiastowe odłączenie witryn oraz usuwanie kont i czynności prawnych.

   

   

  9. Wsparcie Twojej strony internetowej

  Jako Twórca Witryny jesteś odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie wszystkich zabezpieczeń i wsparcia dla swoich Witryn, w tym odpowiadanie na pytania Członków i Odwiedzających. Jeśli jesteś twórcą stron internetowych i masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego konta, napisz do nas na [email protected]

  10. Zmiany cen i promocje

  Obecnie nasze usługi płatne obejmują różne opcje dla naszych twórców stron internetowych, takie jak łączenie z domeną, hosting. Wszystkie ceny mogą od czasu do czasu ulec zmianie.

  11. Płatności

  Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe uiszczenie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z Usługami płatnymi przy użyciu prawidłowej metody płatności. Upoważniasz Vintcer.com do obciążania Twojej karty kredytowej, karty obciążeniowej, karty debetowej, konta PayPal lub konta instytucji finansowej (w niniejszym dokumencie „Metoda płatności”) za wszystkie obciążenia Twoich kont w Vintcer.

  Podając nam Metodę Płatności, potwierdzasz, że możesz korzystać z tej Metody Płatności. Upoważniasz nas również do gromadzenia i przechowywania ich wraz z innymi powiązanymi informacjami o transakcjach. Dokonując zakupu, upoważniasz nas (i wyznaczonego przez nas podmiot przetwarzający płatności) do obciążenia pełną kwotą metody płatności wyznaczonej dla transakcji. W ZAKRESIE USŁUG OFERUJEMY TYLKO PŁATNOŚCI ZWROTNE; W ZWIĄZKU Z TYM ZGADZASZ SIĘ, ŻE FIRMY VINTCER MOŻE AUTOMATYCZNIE POBRAĆ OPŁATĘ ZA TWOJĄ SPOSÓB PŁATNOŚCI NA POCZĄTKU KAŻDEGO OKRESU POWTARZALNEGO.

  Na przykład, jeśli wybierzesz abonament miesięczny, opłata będzie naliczana co miesiąc w rocznicę dnia, w którym kliknąłeś jeden z przycisków „kup” / „dodaj do koszyka” / „subskrybuj” / „kup”. Raz dokonanej płatności nie można cofnąć, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy.

   

   

  12. Podatki i związane z nimi opłaty

  Ponosisz odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków rządowych nałożonych na korzystanie z VINTCER.COM, w tym między innymi podatków od sprzedaży, użytkowania lub podatku od wartości dodanej. Na żądanie, niezwłocznie przekażesz firmie VIINTCER odpowiednie pokwitowania i/lub zaświadczenia dotyczące takich przekazów, tak szybko, jak to będzie możliwe. W zakresie, w jakim firma VINTCER jest zobowiązana do pobierania takich podatków, stosowny podatek zostanie dodany do Twojego konta rozliczeniowego.

  13. Gwarancja zwrotu pieniędzy

  Raz dokonanej płatności nie można cofnąć, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy. Kiedy aktualizujesz lub kupujesz licencję premium, aktualizujemy serwery Twojej witryny (konta) i przenosimy je na konto Premium AWS i Heroku. Za każdym razem, gdy dokonywana jest płatność, pieniądze są dzielone z naszymi partnerami - usługami internetowymi Amazon, chmurą Google, Heroku i Yandex (do hostingu, e-maili biznesowych, SSL itp.). Dlatego nie możemy poprosić ich o zwrot pieniędzy, a zatem nie możemy zainicjować zwrotu pieniędzy. Dlatego Vintcer zapewnia nieograniczony okres próbny. Możesz wypróbować naszą platformę tak długo, jak chcesz, bez aktualizacji.

  14. Zasady platformy VINCER

  • (a) Nie możesz używać wulgaryzmów ani znaków towarowych innych osób w nazwie, domenie lub subdomenie swojej Witryny;
  • (b) Nie możesz edytować ani usuwać łącza VINTCER na dole swojej Witryny, chyba że zakupisz Usługę Premium;
  • (c) Link do identyfikatora VINTCER nie może być edytowany i musi być dostępny na stronach logowania i rejestracji w witrynie; (dotyczy tylko partnerów biznesowych)
  • (d) Warunków świadczenia usług VINTCER nie można edytować i muszą być one dostępne na stronie rejestracji w witrynie. (dotyczy tylko partnerów biznesowych)
  • (e) Vintcer nie oferuje zwrotów pieniędzy za swoje plany kreatora stron internetowych. Proszę przeczytać punkt nr 13, aby uzyskać więcej informacji na temat polityki zwrotów.

   

  15. Naruszenie praw autorskich

  Bez odstępstwa od sekcji 6, 7, 8, 9 niniejszej Umowy, nie możesz publikować, modyfikować, rozpowszechniać ani reprodukować w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych należących do innych osób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciel takich praw własności i niniejszym zgadzasz się w pełni przestrzegać warunków licencji i ograniczeń mających zastosowanie do każdego elementu takiego materiału chronionego prawem autorskim, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych.

  Naszą zasadą jest reagowanie na wyraźne zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r., która może być od czasu do czasu zmieniana („DMCA”).

  Ponadto możemy wypowiedzieć bez wypowiedzenia przywileje członkowskie i konta osób uznanych przez nas za osoby, które wielokrotnie naruszały zasady. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich i uważasz, że jakakolwiek zawartość hostowana na VINTCER.COM narusza Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą DMCA, przekazując nam następujące informacje na piśmie na następujący adres e-mail [email protected]

  • oświadczenie złożone pod karą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
  • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
  • pisemne oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
  • opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w naszych Usługach, na przykład poprzez podanie nam adresów URL do treści;

  Jako twórca witryny zgadzasz się na stosowanie zasad usuwania treści naruszających prawa i eliminowania osób, które wielokrotnie naruszyły, zgodnych z ustawą DMCA. Ponadto zgadzasz się niezwłocznie (a w każdym razie nie później niż 24 godziny) zaadresować wszelkie pisemne zawiadomienia właściciela praw autorskich (w tym wszelkie zawiadomienia przekazane Ci przez firmę VINTCER), które określają

  Treści publikowane w Witrynie, którą kontrolujesz, naruszają prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), pod warunkiem, że powiadomienie zasadniczo jest zgodne z wymogami ustawy DMCA. Jeśli otrzymasz roszczenie wzajemne od odpowiedniego Użytkownika, instruujące Cię o zastąpieniu Treści rzekomo naruszającej, zgadzasz się niezwłocznie zastosować się do niej w zakresie wymaganym przez prawo i niezwłocznie przesłać kopię do firmy VINCER.

  VINTCER może usunąć wszelkie Treści, które rzekomo naruszają prawa, bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub Użytkownika, który opublikował taką Treść. We wszystkich takich sprawach zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem w celu potwierdzenia swoich zobowiązań wynikających z ustawy DMCA i innych obowiązujących przepisów. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów w związku z Twoją Witryną.

   

   

  16. PLAN AGENCJA / FREELANCER

  W planie freelancerów jest kilka ograniczeń, na przykład. Przeprowadzamy krótki przegląd Twojej witryny przed wydaniem licencji na Twoje witryny. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]

  17. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie dowolnego systemu komputerowego VINTCER stanowi naruszenie niniejszej Umowy oraz niektórych praw federalnych i stanowych. Takie naruszenia mogą narazić Ciebie i Twoich agentów na sankcje cywilne i karne.

  18. Niniejsza Umowa, w tym łącza do stron trzecich, warunki dostawcy Płatnych Usług, stanowią całość umowy między Tobą a firmą VINTCER i reguluje korzystanie z witryny VINTCER.COM, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy (pisemne lub ustne) między Tobą a firmą VINTCER dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. Pozostali Użytkownicy VINTCER.COM są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  19. VINTCER nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu spowodowane przez zdarzenia pozostające poza jego bezpośrednią kontrolą, w tym między innymi: awarie Internetu, awarię zasilania elektrycznego, strajki, spory pracownicze, braki siły roboczej lub materiałów, wojny, terror, akty władz państwowych, działania wojenne, rewolucje, zamieszki, zamieszki społeczne, stan wyjątkowy, epidemie, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, siła natury, wybuch, embargo lub jakiekolwiek „działanie Boże”. Niniejszym wyjaśnia się, że przepis ten stanowi uzupełnienie artykułu 22 (Ograniczenie odpowiedzialności).

  20. W przypadku niepowodzenia płatności, musisz podać nam ważny powód niepowodzenia płatności. Vintcer daje Ci 10-15 dni na rozwiązanie wszystkich problemów dotyczących Twojego konta i strony internetowej, kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej. Jeśli nie podałeś nam ważnego powodu braku płatności w określonym czasie, zostaniesz uznany za osobę naruszającą naszą umowę. Vintcer zastrzega sobie prawo do zablokowania Twojego konta i nie będziesz już mógł zalogować się na swoje konto.

  21. Vintcer jest całkowicie darmowy tylko dla uczniów szkół średnich. Vintcer może zażądać dowodu osobistego, szkolnego adresu e-mail itp. przed wydaniem darmowej licencji. Dla studentów mamy specjalne ceny, prosimy o kontakt [email protected], aby uzyskać więcej informacji.

  22. Wyszukiwarka podróży

   

  Vintcer nie jest powiązany z żadnym z dostawców usług, takich jak hotellook.com, agoda.com, travelpayouts.com i booking.com Tworząc konto w Vintcer, kupując witrynę/usługi związane z podróżami, upoważniłem firmę VINTCER do podjęcia wymaganych kroków w celu konfiguracji Interfejsy API wyszukiwania podróży innych firm i kody do osadzania integrują moją witrynę.

  Rozumiem, że firma VINCER nie może zagwarantować, że takie osoby trzecie spełnią swoje wymagania umowne, a firma VINCER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich ani za egzekwowanie jakichkolwiek umów, które takie osoby trzecie ze mną mogą zawrzeć.

  Niniejszym potwierdzam, że firma VINCER nie sprawuje kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści lub działania osób trzecich i nie będę mieć żadnych roszczeń wobec firmy VINCER z tytułu takich treści i/lub działań, warunków oraz problemów technicznych lub związanych z usługami.

  Kupując stronę internetową/usługi związane z podróżami, rozumiem, że VINTCER nie jest w żaden sposób powiązany z takimi dostawcami usług (travelpayouts.com, booking.com, hotellook.com, agoda.com itp.). Zgadzam się również, że jest to zupełnie inna firma, a VINTCER nie ma żadnej kontroli nad ich systemem, usługami, cenami, warunkami, polityką prywatności, obsługą klienta i wsparciem ani żadnymi innymi kwestiami.

  23. Strona internetowa/migracja danych

  Po otrzymaniu wielu próśb o migrację od tysięcy klientów oferujemy bezpłatną migrację witryny z innej platformy do Vintcer.

  Migracja danych/stron internetowych odbywa się automatycznie przy pomocy naszej najnowszej technologii – sztucznej inteligencji projektowej. Każda platforma ma swoją własną technologię i funkcje, nie możemy sklonować dokładnych projektów/bloków witryny ani żadnego innego elementu projektu, jednak importujemy całą zawartość. Po pobraniu Twoich stron internetowych/treści, nasz projektant sprawdza i ręcznie wprowadza wymagane zmiany. Należy pamiętać, że usługa migracji witryny jest oferowana bezpłatnie. Nasi projektanci pomogą Ci w zmianie i/lub przeprojektowaniu Twojej strony internetowej, ale do pewnego limitu. Vintcer nie oferuje zwrotu pieniędzy za usługę migracji, przeczytaj punkt nr 14, aby dowiedzieć się więcej, dlaczego nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy.

  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia nam przestrzegania prawa i obowiązujących przepisów.

   

   

  Czekamy na pytania, wątpliwości i opinie dotyczące tej umowy serwisowej pod adresem [email protected]